ការប្រយុទ្ធដណ្តើមអំណាច និងការប៉ះបោរ ដើម្បីដណ្តើមរាជ បានធ្វើអោយមនុស្សស្លាប់យ៉ាងច្រើន

ការប្រយុទ្ធដណ្តើមអំណាច និងការប៉ះបោរ ដើម្បីដណ្តើមរាជ បានធ្វើអោយមនុស្សស្លាប់យ៉ាងច្រើន

ផែនដីពណ៍បៃតង ២២ មិថុនា ២០១២

ផែនដីពណ៍បៃតង ២២ មិថុនា ២០១២